Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta nam napiš.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

VEĽKONOČNÝ KVÍZ

1.     Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

IČO: 36 193 160

Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov,

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.11156/V

     (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť DeutschMann“).

 

Spoločnosť DeutschMann je špedičnou firmou sídliacou na Slovensku zameranou prevažne na importy zo štátov "starej" EÚ do strednej a východnej Európy.

Technickú podporu zabezpečuje Wisible, s. r. o., IČO: 45 55 44 80, Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava.

 

2.     Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom DeutschMann hra „Veľkonočný kvíz“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 14.4.2022 (00:00:01) do 30.4.2022 (23:59:59), (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

Výhercovia súťaže budú vybraní spôsobom uvedeným v bode č. 5 týchto pravidiel súťaže.

 

3.     Výhry v súťaži:

 

Výhry v súťaži tvoria spolu 3 ceny (ďalej jednotlivo len „výhra“). Prvou cenou v súťaži je „Kuchynský balíček“, druhou cenou je „Športový balíček“ a treťou je „Cestovateľský balíček“.

 

4.     Podmienky účasti v súťaži:

 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

 

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa v čase konania súťaže na webovej stránke kviz.robimnavychodze.sk zapojí do súťaže tým, že úspešne zodpovie aspoň 8 otázok v kvíze (ďalej len „kvíz“) a zároveň vyplní registračný formulár a zaškrtne políčko s vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov usporiadateľom. Súťažiaci v registračnom formulári vyplní povinné polia (označené hviezdičkou), ktorými sú prezývka (meno) a platná e-mailová adresa. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane úspešným zodpovedaním aspoň 8 otázok ďalšieho kvízu a vyplnením registračného formuláru.

Vyplnenie povinných políčok v rámci registrácie pomocou skriptov, robotov/botov; falšované, duplicitné záznamy alebo zadávanie údajov za pomoci služieb pre automatické zadávanie nie je povolené. Takisto nie sú povolené spamové e-mailové akcie. Porušenie týchto obmedzení bude mať za následok vylúčenie z účasti v súťaži.

Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia súťažiaceho musí byť platná aj v čase, keď sa stane výhercom.

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom služieb. Z nákupu služieb nevyplývajú žiadne výhody.

Kvízy môže účastník súťaže hrať bez obmedzenia. V priebehu celej súťaže sa však súťažiaci môže stať výhercom iba 1x.

Zúčastniť sa súťaže je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a ak tak usporiadateľ rozhodne, výhra môže pripadnúť náhradnému výhercovi, vybranému spôsobom uvedeným v bode 5.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. Ak tak usporiadateľ rozhodne, výhra môže pripadnúť náhradnému výhercovi, vybranému spôsobom uvedeným v bode 5.

Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. Ak tak usporiadateľ rozhodne, výhra môže pripadnúť náhradnému výhercovi, vybranému spôsobom uvedeným v bode 5.

 

 

5.   Spôsob výberu výhercov:

V súťaži budú rozdelené celkovo 3 výhry.

Súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4 týchto pravidiel, budú zaradení do súťaže o ceny. Určenie výhercov prebehne do 9 kalendárnych dní od skončenia času konania súťaže. Usporiadateľ na svojej webovej stránke kviz.robimnavychodze.sk zverejní rebríček výhercov a to 09.05.2022.  Žrebovanie o ceny v celkovom počte 3 prebehne pri zachovaní princípu náhodného výberu, pričom každý účastník môže vyhrať iba raz. 

V prípade, že výhru získa účastník, u ktorého sa zistilo porušenie pravidiel, alebo sa nepodarí spojiť s výhercom podľa pokynov uvedených v bode 6, o túto cenu bude usporiadateľ žrebovať rovnakým spôsobom.

 

6.     Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Výherca bude informovaný o výhre e-mailom usporiadateľom najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa určenia výhercov. K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári. E-mailová adresa bude použitá výhradne k informovaniu výhercu o výhre a k získaniu korešpondenčnej adresy výhercu s cieľom doručiť výhru. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania telefonicky, alebo výherca neodpovie do 7 kalendárnych dní odo dňa žrebovania na e-mail usporiadateľa, výherca stráca nárok na výhru.

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Neprevzaté výhry alebo výhry neodovzdané z dôvodov uvedených v 4. bode prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v každom jednotlivom prípade určiť, či pristúpi k výberu náhradných výhercov.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom s cieľom doručiť výhru. Spoločnosť DeutschMann nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry či jej doručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane spoločnosti Slovenská pošta, a. s., či iného poštového prepravcu – kuriéra.

 

7.     Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súťažiaci vyplnením registračného formulára v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi s cieľom realizovať a vyhodnotiť súťaž, kontaktovať výhercu a odovzdať výhru, a to v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a v prípade získania výhry aj kontaktná adresa.

Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska a názvu mesta, v ktorom žijú, na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o písomný súhlas so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na obdobie jedného roka od skončenia tejto súťaže.

Účasťou v súťaži súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas so zverejnením mena a iniciály priezviska; a zároveň mesta, v ktorom býva, v zozname výhercov, uverejnenom na internetovej stránke www.deutschmann.sk v prípade, že sa stane výhercom v súťaži. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo účasť na súťaži, príp. nárok na výhru.

Ponuka na odber newslettera spoločnosti DeutschMann v rámci registračného formulára nie je povinná a nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu súťažiaceho pri určovaní výhercu.

Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese usporiadateľa.

8.      Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba – v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14 %. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 eur za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania, ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa kviz.robimnavychodze.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

 

 

V Trebišove 12.04.2022                                                   DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

    

ŠI ŠIKOVNI A SCEŠ MAC FAJNU ROBOTU NA TIM NAŠIM KRASNIM VYCHODZE?

Ta še kukni, jake pozicie mame otvorene.